http://www.stemalliance.eu/ibm-skillsbuild-competition

STEM Alliance – IBM SkillsBuild Competition 2022

OPIS

U okviru STEM Discovery Campaign 2022, STEM Alliance i IBM SkillsBuild organiziraju “STEM Alliance – IBM Competition Integrating IBM SkillsBuild for Students”.

Želite li dobiti do 500 € za svoju učionicu?

Imat ćete priliku osvojiti vaučer od 500€ za kupnju STEM opreme za svoju učionicu! Bit će tri pobjednika, stoga se prijavite na natjecanje i sudjelujte kako biste bili jedan od sretnika!

O čemu se radi?
Natječaj poziva učitelje da kreiraju planove lekcija (prema predlošku: template) koji integriraju module IBM SkillsBuild u razred i povezuju ih s predmetima znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM). Glavni cilj je upoznati studente s vezom između njihovih školskih predmeta i budućih STEM karijera i kompetencija potrebnih za njihovo stjecanje. Fokus je na povezanosti STEM predmeta i spremnosti za karijeru, kao i vještina na radnom mjestu. Koristeći internetske module IBM SkillsBuild for Students and Educators, nastavnici će imati priliku obogatiti STEM i nastavni plan i program vezan uz posao za učenike (14+). Najbolji nastavni planovi bit će objavljeni nakon natjecanja kako bi poslužili kao dobri primjeri za praksu.

IBM SkillsBuild for Students and Educators besplatna je internetska platforma koja je osmišljena da obogati STEM i nastavni plan i program vezan uz posao za učenike (u dobi od 14+) u ovom izazovnom vremenu, a istovremeno pruža mogućnosti profesionalnog razvoja učiteljima. Izgrađen korištenjem provjerenog otvorenog koda i prilagođenog sadržaja za učenje, IBM SkillsBuild koristi tekstualne, video i gamificirane procjene kako bi uključio učenike. Platforma učiteljima također nudi alate za određivanje sadržaja i nadzornu ploču koja omogućuje praćenje napretka učenika.

Natjecanje će trajati od 1. veljače do 31. svibnja 2022. u 23:59 po srednjoeuropskom vremenu (CET).

Jeste li voljni sudjelovati? Evo koraka koje treba slijediti:
Pogledajte Terms and Conditions..

KORAK 1: Registrirajte se i pripremite plan lekcije

Da biste sudjelovali, prvo se prijavite na natječaj koristeći ovaj obrazac za registraciju (this registration form). Nakon što ste registrirani, možete raditi na svom unosu i predati ga kasnije.

Ovdje preuzmite predložak za nastavni plan  Lesson Plan here. Razmotrite sljedeće izvore na IBM SkillsBuildu kako biste uspostavili veze sa svojim STEM podučavanjem:

Priručnik o spremnosti za karijeru za učitelje koji uključuje plan lekcije o istraživanju i planiranju karijere.
Katalog tečajeva o vještinama na radnom mjestu. Možete birati između sljedeća tri modula:
Digitalna tehnologija
Pažnja
profesionalne vještine
KORAK 2a: Ispunite predložak nastavnog plana

Predložak nastavnog plana sadrži nekoliko polja koja će omogućiti i žiriju i drugim učiteljima da razumiju i repliciraju dostavljeni plan lekcije.

IBM SkillsBuild

KORAK 2b (izborno): objavite svoj plan lekcije na IBM SkillsBuildu

Uz popunjena sva polja u predlošku, moći ćete objaviti svoj plan lekcije na platformi IBM SkillsBuild. Više uputa o tome kako to učiniti potražite ovdje.

KORAK 3: Pošaljite svoj nastavni plan na natjecanje

Prije nego što pošaljete svoj IMB SkillsBuild plan lekcije, svakako pročitajte sve pojedinosti Smjernica za natjecanje koje uključuju Uvjete i odredbe. Obrazac za prijavu pronaći ćete u Smjernicama za natjecanje

Svoje radove možete poslati u jednu od tri sljedeće kategorije ovisno o modulu koji ste odabrali:

Digitalna tehnologija
Pažnja
profesionalne vještine

Sve podatke potrebno je dostaviti do 31. svibnja u 23:59 CET kako biste mogli sudjelovati u natjecanju.

IBM SkillsBuild

4. KORAK: Podijelite informaciju

Facebook, Twitter, LinkedIn and Instagram, and by using the #SDC22 for all your social media messages:

KORAK 5: Osvojite nagradu – Nagrada se sastoji od vaučera ukupne vrijednosti 1.500 € za kupnju STEM opreme za vašu školu.

U nastavku slijedi izvoni tekst natječaja…

Description

Within the framework of the STEM Discovery Campaign 2022, the STEM Alliance and IBM SkillsBuild are organizing the “STEM Alliance – IBM Competition Integrating IBM SkillsBuild for Students”.

Do you want to gain up to 500€ for your classroom?

You will have the chance to win a 500€ voucher to buy STEM equipment for your classroom! There will be three winners, so register to the competition and participate to be one of the fortunates!

What is it about?

The competition calls for teachers to create Lesson Plans (according to the template) that integrate IBM SkillsBuild modules in class and connect them to Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) subjects. The main goal is to familiarise students with the connection between their school subjects and prospective STEM careers and competencies required for pursuing them. The focus lies on the connection between STEM subjects and career readiness as well as workplace skills. Using the IBM SkillsBuild for Students and Educators online modules, teachers will have the opportunity to enrich the STEM and work-related curriculum for students (age 14+). The best Lesson Plans will be published after the competition to serve as good examples for practice.

IBM SkillsBuild for Students and Educators is a free online platform that is designed to enrich the STEM and work-related curriculum for students (age 14+) at this challenging time while also providing professional development opportunities for teachers. Built using vetted open source and bespoke learning content, IBM SkillsBuild uses text, video and gamified assessments to engage students. The platform also provides teachers with content curation tools and a dashboard that allows the tracking of student progress.

The competition will run from 1 February to 31 May 2022 at 23:59 Central European Time(CET).

Are you willing to participate? Here are the steps to follow:

Have a look at the Terms and Conditions.

STEP 1: Register and Prepare the Lesson Plan

 

To participate, first register in the competition using this registration form. Once you are registered, you can work on your entry and hand it in later.

Download the template for the Lesson Plan here. Consider the following sources on IBM SkillsBuild to draw connections with your STEM teaching:

  1. The Career Readiness Toolkit for Teachers which includes a Lesson Plan on career exploration and planning.
  2. The Course Catalogue on Workplace Skills. You can choose from the following three modules:
STEP 2a: Fill out the Lesson Plan template

The Lesson Plan template contains several fields that will allow both the jury and other teachers to understand and replicate the submitted Lesson Plan.

IBM SkillsBuild

 

STEP 2b (optional): Post your Lesson Plan on IBM SkillsBuild

With all the fields filled out in the template, you will be able to post your Lesson Plan on the IBM SkillsBuild platform. Find more guidance on how to do this here.

STEP 3: Submit your Lesson Plan to the Competition

Before you submit your IMB SkillsBuild lesson plan, make sure to read all the details of the Competition Guidelines which include the Terms and Conditions. You will find the submission form in the Competition Guidelines

You can submit your entries in one of the three following categories depending on which module you chose:

All data must be submitted by 31 May at 23:59 CET in order to be eligible for the competition.

IBM SkillsBuild

 

STEP 4: Spread the Word!

Facebook, Twitter, LinkedIn and Instagram, and by using the #SDC22 for all your social media messages:

STEP 5: Win your prize!

The prize consists in vouchers with an overall value of 1.500€ to buy STEM equipment for your school.

Skip to content